6.10.09

Hyssälä selittää

Hyssälän lausunto lääkelaitoksen siirron lainmukaisuudesta on aikalailla ristiriidassa oikeuskansleri Jonkan lausunnon kanssa:

Hyssälä Ylen uutisissa:
Hyssälän mukaan oikeuskansleri on todennut ministeriön toimineen lainmukaisesti
Otteita oikeuskansleri Jonkan lausunnosta:
Oikeuskansleri Jaakko Jonkka pitää lääkealan keskuksen (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus) perustamista ja sijoittamista koskevan asian valmistelumenettelyä liian kiireisenä.

Oikeuskanslerin mukaan lausuntojen antamiselle varattua aikaa ei voitu pitää asianmukaisen valmistelun kannalta riittävänä.

Oikeuskansleri totesi, että ministeriön olisi tullut huolehtia paremmin siitä, että julkisuuslain tietojen antamista koskeva viivytyksettömyysvaatimus toteutuu käytännössä ja erityisesti siitä, ettei asiakirjojen postittaminen viivästy aiheettomasti ja pitkitä tietojen antamista.

Ministeriön 19.1.2009 tekemä päätös oli kuitenkin otsikointinsa ja sisältönsä puolesta harhaanjohtava. Niiden perustella oli voinut saada käsityksen, että päätöksellä oli perustettu lääkealan keskus eikä ratkaistu sen sijoituspaikkaa koskeva kysymys. Ratkaisusta ei siten käynyt selvästi ilmi ratkaistu asia. Oikeuskansleri Jonkan mielestä päätöksen puutteena oli pidettävä myös sitä, että päätöksessä ei mainittu sovellettuja säännöksiä eikä siinä ollut valitusosoitusta tai tietoa valituskiellosta tai päätöksen valituskelvottomuudesta.

Hänen mukaansa hyvän hallinnon periaatteisiin voidaan kuitenkin katsoa sisältyvän sen, että asiat valmistellaan ja ratkaistaan asianmukaisessa järjestyksessä. Sen vuoksi lääkealan keskuksen sijoituspaikkaa koskevan päätöksen tekeminen ennen kuin keskuksen perustamista koskeva laki oli annettu, oli ristiriidassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa.
Luuleeko Hyssälä tosiaan, että hän voi väittää mustaa valkoiseksi ilman että kukaan huomaa?

Tunnisteet: